ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT

 

  1. AZ ÁRU MEGRENDELÉSE

1.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. A Vevő megrendelési szándékát minden esetben az M-Trend Hungary Kft. által készített árajánlatra hivatkozva, írásban teheti meg.

1.2. Vevőink megrendeléseinek elfogadása részünkről rendelés visszaigazolással történik. Vásárló a  rendelés visszaigazolás aláírásával elfogadja az M-Trend Hungary Kft. Általános Értékesítési Szabályzatát és betartja az abban foglaltakat.

1.3. Az árukra vonatkozó vevői igényt az M-Trend Hungary Kft. lehetőség szerint a raktárkészletből azonnal kielégíti.

1.4. Amennyiben a kiválasztott áru raktáron nem található, a Felek írásban megállapodnak az áru megrendeléséről és – az árut az M-Trend Hungary Kft.-nek szállító harmadik  személy által vállalt szállítási határidőt figyelembe véve – a teljesítés várható időpontjáról.

1.5. Amennyiben az árut az M-Trend Hungary Kft.-nek szállító harmadik személy nem  tartja be az M-Trend Hungary Kft. felé vállalt szállítási határidőt, úgy az M-Trend Hungary Kft. nem felel a Felek által megjelölt határidőben történő teljesítés elmaradása miatt.

1.6. A megrendelt áru átvételére a Vevő az 1.4. szerinti megállapodásban rögzített időpontban, illetve az 1.5. pontban rögzített esetben az áru megérkezését követő 3  munkanapon belül, a 3.3. pontban rögzített esetben a Vevő által írásban meghatározott napon köteles. Amennyiben a Vevő az árut határidőben nem veszi át, úgy az M-Trend Hungary Kft. jogosult az áru tárolásával kapcsolatos díj kiszámlázására a Vevő felé.

  1. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL

2.1. A megvásárolt áru mennyiségi átvétele az M-Trend Hungary Kft. által megjelölt telephelyen, illetve – házhoz-szállítás esetén – a Vevő által a leszállításra megjelölt címen történik.

2.2. A mennyiségi átvétel tényét a Vevő a szállítólevél vagy az M-Trend Hungary Kft. által kiállított számla aláírásával és lebélyegzésével igazolja.

2.3.  A Vevő esetlegesen felmerülő mennyiségi kifogásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek  fel, ilyen esetben sem mentesül a Vevő az áru átvételére vonatkozóan kötelezettsége alól, azonban az aláírással és bélyegzővel ellátott szállítólevél kizárólag a jegyzőkönyvvel együtt érvényes.

2.4. A Vevő a mennyiségi átvételre írásban fuvarozót, vagy egyéb harmadik személyt    meghatalmazhat, ilyen esetben a mennyiségi átvételt végző személy a meghatalmazást    köteles átadni az M-Trend Hungary Kft. képviselőjének.

2.5. A Vevő az áru minőségi átvételére a mennyiségi átvételt követő 48 órán belül köteles.

2.6. Az áruval kapcsolatos esetleges felmerülő minőségi kifogással érintett hibák körét a Vevő köteles írásban részletesen megjelölni.

2.7. Megalapozott kifogás esetén az M-Trend Hungary Kft. 10 (Tíz) napon belül gondoskodik  a hiányzó áru leszállításáról vagy a hibás áru kicseréléséről. Az 1.2. és 1.3.  pontokban foglalt rendelkezések ilyen esetben is értelemszerűen alkalmazandók.

  1. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

3.1. A Vevő erre irányuló igénye esetén az árut az M-Trend Hungary Kft. a Vevő által  megjelölt helyre szállítja Magyarország területén belül.

3.2. A házhoz-szállítás díját minden esetben az M-Trend Hungary Kft. határozza meg a  szállítási helyszín függvényében.

3.3. Az M-Trend Hungary Kft. a Vevő által meghatározott napon történő szállítási igénynek  kizárólag akkor tud eleget tenni, amennyiben a Vevő azt a szállítás kívánt időpontja  előtti nap 14:00 óráig írásban bejelenti az M-Trend Hungary Kft. felé.

3.4. Az 1.3. pontban rögzített feltételek a házhoz-szállítás határidejének betartása szempontjából megfelelően alkalmazandók.

3.5. A házhoz-szállítást követően az áru lerakodásáról a Vevő gondoskodik a leszállított áru jellegének és mennyiségének megfelelő rakodóeszköz igénybevételével, ennek   elmulasztásából eredő, illetve a lerakodás során keletkező károkért az M-Trend Hungary Kft. nem felel.

3.6. A megvásárolt áru tekintetében a kárveszély, házhoz-szállítás esetén a lerakodás megkezdésekor, amennyiben a Vevő az M-Trend Hungary Kft. általi házhoz-szállítás lehetőségével nem él, úgy a szállításra való előkészítés befejezését követően azonnal átszáll a  Vevőre.

  1. SZAVATOSSÁG

4.1. Az M-Trend Hungary szavatol azért, hogy az áru megfelel a minőségtanúsítványában foglaltaknak, azonban nem felel az áru nem rendeltetésszerű feldolgozásából, felhasználásából eredő károkért.

  1. FIZETÉSI KÉSEDELEM

5.1. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, úgy köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére, továbbá az M-Trend Hungary Kft.-nél a késedelem miatt felmerülő összes költség – különös  tekintettel a fizetési felszólítás költségeire – megtérítésére.

5.2. A Vevő fizetési késedelme esetén az M-Trend Hungary Kft. a teljesített összeget elsősorban a  késedelmi kamatra és a késedelem miatt felmerülő költségeire számoljon el, s csak a  fennmaradó összeget számítja be a számlatartozásba. Ezen elszámolásról az M-Trend Hungary Kft. a Vevőnek írásbeli értesítést küld, mely tartalmazza a Vevőnek az elszámolás  után fennmaradó tartozását.

  1. TULAJDONJOG – FENNTARTÁS

6.1. Az M-Trend Hungary Kft. a számla kifizetéséig az árura vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

  1.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. Amennyiben az egyedi megrendelésre vonatkozó szerződés jelen  rendelkezései egymással nincsenek összhangban, úgy az egyedi megállapodásban foglalt rendelkezések az irányadóak.

7.2. A Vevő kijelenti, hogy Magyarországon végjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, kijelenti továbbá, hogy nem áll csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az ellene indult ilyen eljárásokról haladéktalanul írásbeli értesítést küld az M-Trend Hungary Kft. részére.

7.3. A keretszerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.